Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
Versie 2020

page1image28242944

Biesbosch Challenge

Algemene voorwaarden Versie 2022

page1image21955520

Artikel 1; Definities

 1. Biesbosch Challenge; Het jaarlijks terugkerende evenement, volledig genaamd: Biesbosch Challenge.
 2. Deelnemer; degene die zich op de door Biesbosch Challege aangegeven wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de mini adventure.
 3. Deelname; de overeenkomst tot deelname aan de Biesbosch Challenge en elke andere dienst of aankoop die daaraan is gelieerd.
 4. Biesbosch Challenge; de organisatie van de Biesbosch Chalenge.

Artikel 2; Deelname

 1. Deelname aan de Biesbosch Challenge is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het verschuldigde inschrijfgeld en eventuele andere kosten volledig heeft voldaan.
 2. Met het indienen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer een overeenkomst aan met de Biesbosch Challenge en gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst.
 4. Na het indienen van het inschrijfformulier dient het verschuldigde inschrijfgeld direct te worden voldaan door middel van iDeal, tenzij anders overeengekomen.
 5. De deelnemer heeft recht op een wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Indien de deelnemer de overeenkomst binnen de bedenktijd wil herroepen dient hij hiervoor een email te sturen naar info@biesboschchallenge.nl.
 6. De deelnemer die de overeenkomst binnen de wettelijke bedenktijd herroept heeft recht op volledige terugbetaling van het inschrijfgeld.
 7. De deelname aan de Biesbosch Challenge geschied door de deelnemer persoonlijk.
 8. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten op deelname over te dragen aan een derde.
 9. Indien de deelnemer verhinderd is aan de Biesbosch Challenge deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd, met uitzondering van de gevallen genoemd in artikel 2 onder 6.
 10. Biesbosch Challenge kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de adventure geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
 11. De deelnemer dient ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van de Biesbosch Challenge op te volgen. Bij misdragingen houdt de organisatie zich het recht voor de deelname aan de adventure stop te zetten zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
 12. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van Biesbosch Challenge, zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie.

Artikel 3; Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. Biesbosch Challenge, eigenaar, personeelsleden of andere hieraan verbonden (rechts)personen, zijn is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van de deelname. Tevens is de Biesbosch Challenge niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Biesbosch Challlenge voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisatie tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Biesbosch Challenge ter zake van die schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de mini adventure.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de mini adventure.
 5. De deelnemer vrijwaart de Biesbosch Challenge voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de mini adventure. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4; Portretrecht

 1. De deelnemer verleent toestemming aan Biesbosch Challenge voor openbaarmaking van tijdens of rond de mini adventure gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.
 2. Op uitdrukkelijk verzoek en met redenen omkleed zal de Biesbosch Challenge beeldmateriaal waarop portretrecht van toepassing is van de website(s) verwijderen.

Artikel 5; Persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Biesbosch Challenge opgenomen in een bestand met als doel deze te gebruiken ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer, voor- en achteraf aan de deelname.
 2. Het is de deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos, schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het beoogde doel.
 3. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Biesbosch Challenge tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

Artikel 6; Beeldmateriaal

De Biesbosch Challenge houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer is gemaakt tijdens de mini adventure, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.